(Windows 10) האם המיקרופון שלך לא עובד?

אם וודאת שהמיקרופון לא חסום על-ידי הדפדפן,  מערכת ההפעלה, אפליקציות אחרות או חבילת אבטחה, אז אנא בצע/י את ההוראות הבאות:

  ביטול השתקת המיקרופון במערכת ההפעלה Windows 10

 נסה/י את הפעולות הבאות כדי לבטל את ההשתקה של המיקרופון והפעלתו בכיתה הוירטואלית:

1. בשולחן העבודה, לחץ/י על כפתור Windows כדי להפעיל את תפריט התחל.
2. לך/י להגדרות.
3. בחר/י מערכת.
4. לחץ/י על סאונד.
5. מתוך הגדרות סאונד, לחץ/י על מאפייני התקנים תחת כותרת הקלט (ודא/י שהמיקרופון הנכון נבחר בתפריט הנפתח).
6. לחץ/י על מאפייני התקנים נוספים.
7. מהחלון הנפתח 'מאפייני התקנים נוספים', בחר/י בכרטיסיה בשם רמות.
8. האם המיקרופון מושתק? אם כן, לחץ/י על כפתור הרמקול כדי לבטל את ההשתקה של המיקרופון שלך
9. לחץ/י על אישור כדי לאשר את השינויים שלך.

אם הוא הושתק, ייתכן שתצטרך לרענן את החלון שלך כדי להחיל את השינויים.

In This Article
Was this article helpful?
Thank you for your feedback!